ПРСР 2014-2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението

на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Панагюрище,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР

Дата на откриване: 18.07.2023

Дата на приключване: 25.07.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ” от стратегията

за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 21 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5 ОТ ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР 2014-2020