Мярка 312

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013  г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I. Финансовата помощ е предназначена за ново регистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори. За подпомагане могат да кандидатстват Микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, които:

 1. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ
 2. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
 3.  са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

II. Кандидатите трябва да отговарят и  на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините от територията на МИГ.

 Изискванията по ал. 4, т. 2 и 3 не се отнасят за физическите лица.

5. Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

6. Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

7.  Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

III. Допустими  дейности:

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

 1. Развитие на селски туризъм  – Подобряване или обновяване на сгради или помещения /вкл. вертикална планировка/ от съществуващата туристическа инфраструктура, ремонти на къщи за гости, хижи и други обекти за настаняване, включително реклама на туристически продукт – информационни материали, интернет сайтове и др.
 2. Изграждане на еко-пътеки и места  за наблюдение на птици, животни, растения и др.
 3.  Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.).
 4.  Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца и възрастни, социален патронаж, домове за възрастни хора и др.)
 5.  Подпомагане създаването на бизнес в сферата на услугите за населението.
 6.  Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.).
 7.  Модернизиране на ветеринарните лечебни заведения.

IV. Допустими разходи:

 1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
 2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
 3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите;
 4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;
 5. Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери,  разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

V. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 5000 лева,

Максимален  размер на общите допустими разходи за един проект - 100 000 лева.

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 51 034,81 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

VI. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години. За проекти в сектор „сухопътен транспорт” финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Проекти за инвестиции в „сухопътен транспорт” не могат да бъдат комбинирани с               други допустими дейности по смисъла на тази мярка.

VII. Период на консултиране при подготовка на проекти  - от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

VIII. Период на приемане на Заявленията за подпомаганеот 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в офиса на МИГ на адрес: гр.Панагюрище, ул. „Макгахан” № 2, ет.2.

Телефони за контакти:

Лучко Македонски – Изп. Директор 0882270816

Нонка Костова – Експерт СМР – 0882270815

Мария Нейчева- Експерт СМР - 0882270814

Офис на МИГ – 0357/98970

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ ”Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.