Промени в Закона за ползване на земеделските земи

животновъдствоНа 11 февруари бяха гласувани измененията и допълненията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ето най-важното, което трябва да се знае от производителите:

За растениевъдите

– Срокът за издаване на заповеди от директорите на Областните дирекции „Земеделие” за споразумения за създаване на масиви  се удължава до 27 февруари 2015 г.

– В комисиите по изготвяне на проекта за разпределение на масивите за ползване вече ще участват, както собствениците, така и ползвателите на земеделски земи.

– В споразуменията вече ще могат да се включват и проектни полски пътища, които попадат в масивите за ползване и не са необходими за осигуряване на достъп до конкретни имоти за стопанската година. 

Ползвателят ще е длъжен да осигури транспортен достъп, в случай че това е необходимо.

– В споразуменията за ползване няма да могат да участват физически и юридически лица, които не са изплатили задълженията си за ползване на т.нар. „бели петна”, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

– Изплащането на сумите, дължими за белите петна ще се извършва вместо в общините, в Областните дирекции „Земеделие”, за областта по местонахождение на имотите.

– Земеделските производители, които получават подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” за периода 2007-2013 г. от Програмата за развитие на селските райони, ще могат да запазят местоположението в споразуменията на терена, който обработват или им е разпределен.

– Отпада необходимостта от вписване на споразумения за уедряване на имоти по собственост в службите по вписвания.

– Споразуменията ще служат за изменение на картата на възстановената собственост или кадастралната карта въз основа на нотариално заверено споразумение между собствениците. С одобряване на плана за уедряване се прекратяват и договорите за наем или аренда за имотите, включени в плана.

За животновъдите

– На собствениците на пасищни животни и регистрирани животновъдни обекти ще могат вече да се разпределят пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд без търг.

– Разпределянето ще се извършва от комисии към общините или към Областната дирекция „Земеделие” според това дали земята е общинска или държавна.

– Животновъдите, които имат право и искат да участват в разпределението подават заявления в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти в срок до 1 март 2015 г., за да бъдат включени в подпомагане през настоящата година. С четири месеца се удължава срокът за подаване на заявление за разпределение за следващата стопанска година.

– Всеки собственик на пасищни животни ще може да заявява допълване на правното му основание с пасища, мери и ливади в нормата до 10 дка за една животинска единица за имоти от 1 до 7 категория и до 20 дка в имоти от 8 до 10 категория.

– При недостиг на пасища, мери и ливади в съответното землище, се извършва допълнително разпределение в съседни землища, община или област. Договорите на предоставените по този ред имоти са с минимален срок за ползване до 5 години, при условие, че не се променя броят на животните. При увеличаването им, лицето ще може да кандидатства за допълнителни площи.

– Останалите след разпределението пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд ще се включват в търгове, в които ще могат да кандидатстват собственици на животни. За тях вече няма да важи условието за достигане на нормата от разпределението.

Прието е изменение и в Закона за арендата в земеделието, като минималният срок, за който могат да се сключват договори за аренда е пет години, вместо досегашните четири.