ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

BG05M9OP001- 1.026 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за актуализиране на състава на КППП

Протокол №1 - Обобщен протокол

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

******************************************************************************

2019 г.

BG05M9OP001- 2.023 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално-икономическа интеграция

на маргинализирани общности като ромите“ 

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 15.03.2019 г.

Протокол №2/ 26.03.2019 г.

Протокол №3/ 15.04.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

Списък на одобрените проектни предложения

 

*********************************************************************

BG05M9OP001- 1.039 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените” - първи прием

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за актуализиране състава на КППП

Заповед за актуализиране състава на КППП

Протокол №1 / 08.04.2019 г.

Протокол №2/ 18.04.2019 г.

Протокол №3/ 16.05.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на оттеглените проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

************************************************************************************

 

BG05M9OP001- 1.039 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените” - втори прием

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 08.07.2019 г.

Протокол №2/ 30.07.2019 г.

Протокол №3/ 13.08.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

*************************************************************************

 

BG05M9OP001 – 2.046 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 19.07.2019 г.

Протокол №2/ 02.08.2019 г.

Протокол №3/ 22.08.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

 

***************************************************

BG05M9OP001 – 2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности

и активното участие и по – добрата пригодност за заетост“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 09.12.2019 г.

Протокол №2/ 03.01.2020 г.

Протокол №3/ 16.01.2020 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

*****************************************************

2020 г.

BG05M9OP001- 1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” 

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/09.03.2020 г.

Протокол №2/ 03.04.2020 г.

Заповед №4 от 13.04.2020 г. за удължаване на срока за оценка на проектните предложения

Заповед №5 от 24.04.2020 г. за удължаване на срока за оценка на проектните предложения

Протокол №3/ 30.04.2020 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

***************************************************

BG05M9OP001 – 2.088 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви

и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" 

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 11.05.2020 г.

Протокол №2/ 29.05.2020 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО

 

***************************************************

BG05M9OP001 – 2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви

и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" 

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 27.11.2020 г.

Протокол №2/ 16.02.2020 г.

Протокол №3/ 08.01.2021 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Решение за одобрение на оценителен доклад от УО