ПРОЕКТИ ПО ОПИК

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол на КППП 

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Одобрение на оценителен доклад от УО

 

***************************************************************

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“ - втори краен срок

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 на КППП

Протокол №2 на КППП

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Одобрение на оценителен доклад от УО

 

***************************************************************

2019 г.

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“ - трети краен срок

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за актуализиране състава на КППП

Протокол №1/ 10.05.2019 г.

Протокол №2/ 02.05.2019 г.

Протокол №3/ 14.06.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Одобрение на оценителен доклад от УО

 

****************************************************************

BG16RFOP002-1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 11.06.2019 г. 

Протокол №2/ 08.07.2019 г.

Протокол №3/ 12.07.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Одобрение на оценителен доклад от УО

 

 

***************************************************************

2020 г.

BG16RFOP002-2.081 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП - 31.12.2020 г.

Протокол №1/ 05.01.2021 г.

Протокол №2/ 25.01.2021 г.

Протокол №3/ 08.02.2021 г.

Оценителен доклад на КППП №1

Заповед за повторно разглеждане на поектните предложения - 03.06.2021 г.

Оценителен доклад на КППП №2

Протокол № 71/ 08.07.2021 г. на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП №2

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервните проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Одобрение на оценителен доклад от УО