Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини собственици/управляващи горски територии

Юридически лица, управляващи държавни горски територии

Юридически лица, наематели на горски територии

Сдружения на горепосочените

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват.
 • Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

- физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии – 0,5 ха;

- общини собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха;

- юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1,0 ха;

- сдружения на горепосочените – 1,0 ха.

 • При изключване на част от горската територия от дърводобив тези територии се оставят без човешка намеса и се опазват в естествения им вид (дървета над 60 години за високостеблените и над 30 години за издънковите гори), а пълнотата на насаждението трябва да бъде не по-малко от 0,7.
 • При изключване от ползване на стари гори, възръста на гората по таксационни описания трябва да е над 80 г. за високостъблените и над 50 г. за издънковите гори.
 • Територията на изключената от дърводобив горска територия се обозначава на терен и на карта.
 • При поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове се оставят неотсечени минимум 10 бр./ха от тези дървесни видове с минимален диаметър от 10 см на гръдна височина и часта в склопа на насаждението.
 • За всички дейности дърветата, които се запазват, се означават на терен (може и с шаблона с кълвача) и се свалят координатите им и се записват в регистър (имот, координати, дървесен вид, диаметър, стоящо/лежащо и др.). Вместо координати, при липса на GPS, може да описват местоположението на дърветата в скиците на насажденията.

Допустими дейности

 • Поемане на ангажименти за срок от пет години, свързани с горската екология, които надхвърлят съответните задължителни изисквания.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите ангажименти.

Плащанията за ангажименти, свързани с горска екология и борбата с климатичните изменения, включват една или комбинация от следните дейности:

 • маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см (приоритетно дървета с хралупи и гнезда),  които не се отсичат при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в насаждението;
 • оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м на отстояние до 100 м около постоянните водни течения, мерено от края на речното корито, в които да няма стопанско ползване;
 • оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на дебелия край при лежащи дървета)  и мин. дължина от 3 м;
 • изключване на част от горската територия от дърводобив – най-малко 10% от площта на имота , а когато в 1 имот има повече от един горскостопански подотдел – от площта на подотдела, като съответната площ се обозначава на карта и на терен, или
 • изключване от ползване на стари гори в имоти или подотдели с площ под 2 ха, или на минимум 10% от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха;
 • поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.);
 • забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%;
 • запазване на дървостоя (т.е. неотсичане) на територия в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и черен щъркел – компенсиране загубата на доход от неотсечената дървесина;
 • премахване на неместни видове (механично) в защитени гори;
 • замяна на иглолистни култури с местни широколистни видове.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за оценка:
 • големината на площта, за която са поемат агроекологични ангажименти, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
 • брой на екологичните ангажименти, които ще се прилагат върху една и съща площ, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

По тази под-мярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 37 250 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.