Подмярка 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство

Допустими дейности

  • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.
  • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.     

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.   

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.