Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Бюджет: 630 725 910 евро

Мярка 7 включва следните подмерки: