Мярка 5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Бюджет: 0 евро

Мярка 5 включва следните подмерки:

В програмата няма формулирани подмерки за тази мярка към момента