Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г.

Описание на мярката 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)

То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони. 

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.: 

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциална на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите.

Насърчаване сдружаването на общините в процеса на формиране на МГД без да се ограничава възможността за финансиране и на групи, действащи на територията само на една община.

Обхват на подпомагане

Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини. 

Всяка стратегия за водено от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Под-мерки по мярка “Водено от общностите местно развитие”: 

19.1 Под-мярка “Помощ за подготвителни дейности”;

19.2 Под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”; 

19.3 Под-мярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие”; 

19.4 Под-мярка “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”;

19.1 Под-мярка “Помощ за подготвителни дейности

Вид на операциите

А. Финансиране чрез т.нар. „стартов пакет“ в рамките на ЛИДЕР, състоящ се от действия за изграждане на капацитет за местните общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007—2013 г., и помощ за малки пилотни проекти;

Б. Изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за местно развитие.

Допустими бенефициенти

Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали под-мярка 431-2 или мярка 41 и под-мярка 431-1) за дейности по т. А и т. Б.

Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са под-мярка 431-2 или мярка 41 и под-мярка 431-1) за дейности само по т. Б.

Най-важни условия за допустимост

Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;

Да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на местна група за действие между общината/ите, частния сектор и гражданските организации на целевата територия;

Да поемат задължението да регистрират организация с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ и да разработят стратегия за водено от общностите местно развитие, базирана на характеристиките на подхода ЛИДЕР.

Допустими разходи

дейности по обучение на местни заинтересовани страни;

проучвания в съответния район;

разходи, свързани с изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие;

дейности за популяризиране на местните инициативи;

административни разходи;

подкрепа за малки пилотни проекти.

19.2 Под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”

Допустими бенефициенти

Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие.

Условия за допустимост

Операциите трябва да са в съответствие с Регламент 1305 (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, които са извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности трябва да допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие; 

Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими разходи

Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент 1305 за ЕЗФРСР;

Всякакви други разходи, свързани с операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент 1305 за ЕЗФРСР и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

19.3 Под-мярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие”

Допустими бенефициенти

Местни групи за действие, одобрени от Управляващия орган

Вид на операциите

Проекти за техническа помощ 

Проекти за сътрудничество (междутериториално и транснационално).

Условия за допустимост

Проектите трябва да целят развитието на територии, покрити от стратегии на местни групи за действие;

Да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР;

Партньорите по проекта да участват в подготовката и прилагането му и да притежават капацитет за неговото изпълнение.

Допустими разходи

Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество – разходи за срещи с потенциални партньори, организиране на мероприятия и разработване на проект;

Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество) – разработване на съвместен продукт/услуга, изследвания и пазарни проучвания, маркетинг и др.

19.4 Под-мярка “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”

Допустими бенефициенти

Местни групи за действие, одобрени от Управляващия орган и изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие.

Условия за допустимост

Одобрение по под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.

Допустими разходи

Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията - оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията;

Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Финансови условия и други специфични условия за мярката

За местните групи за действие с население до 15 000 жители включително е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро;

За групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 2 000 000 евро; 

Средствата за текущи разходи и популяризиране са в размер на до 25% от бюджета на стратегията;

Приносът на ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР към стратегиите ще е определен в съответните Оперативни програми.

Финансови условия и други специфични условия за мярката

Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие е в размер на левовата равностойност на 500 000 евро.

След изчерпване на първоначално одобрения бюджет за прилагане на операции в рамките на дадена стратегия за воденото от общностите местно развитие, след одобрение от УО и при наличие на бюджет по мярката, е допустимо допълнително финансиране за тази местна група за действие в размер до 25% от него.

Очакван резултат от прилагането на мярка “Водено от общностите местно развитие”

Брой одобрени местни групи за действие - 60.

Население, обхванато от МГД 870 000 души в селските райони.