Информация и консултации относно билките

През месец март на следните места в област Пловдив: с. Труд, общ. Марица; гр. Карлово, с. Калояново, гр. Първомай, гр. Стамболийски и с. Стряма, общ. Раковски и на посочените по-долу дати от 09:30 до 16:00 часа, ще можете да получите информация и консултации по въпроси, свързани със следните теми: - Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правила за събиране и първична преработка, правила за опазване на находищата. - Възможности за култивиране на лечебни растения – видове, технологии, източници на експертиза и посадъчен материал.

- Изисквания за качеството на билките за износ и преработка в страната и добри практики.

- Предвижданията за подпомагане на ЗП за култивиране на ЛР и преработка на билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

- Лечебните растения като ресурс за развитие на екотуризъм. 

Семинарът се организира съвместно от фондация „Информация и природозащита“ и Националната служба за съвети в земеделието.

Консултациите ще дават експерти по ползване, опазване и култивиране на лечебни растения към екипа на проекта, както и експерти от ТОО – Пловдив към Националната служба за съвети в земеделието. Посетителите ще могат да се консултират на място, както и да заявят своите нужди от информация и да получат отговор от експертите в определен срок. На разположение ще бъде информация за контакт с билкозаготвители, производители на разсад и експерти от района и страната. Желаещите могат да направят предварителни заявки за срещи, консултации и информация на посочените по-долу телефон и електронна поща, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него. 

Участниците ще могат да получат информация и материали за видовете растения, технологии за отглеждането им, добри примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и други. Една от темите е за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Информация за семинарите може да намерите в Поканата за събитието!