СЪОБЩЕНИЕ

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

кани желаещите да подадат проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения

№ BG16RFOP002-1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,

финансирана от ОПИК 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ с един краен срок за кандидатстване.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията

от територията на МИГ, попадащи в тематичните области на ИСИС на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“,

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ