СЪОБЩЕНИЕ

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли – етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и да подобри цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор. Постигане на устойчивост, стабилност, икономическа ефективност на земеделските стопанства, повишаване на заетостта в селскостопанския сектор и намаляване на вътрешната миграция. Създаване на условия и възможности за развитие на земеделски бизнес в малките населени места, което ще допринесе за тяхното икономическо развитие и преодоляване на различия.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА 

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ