СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 21 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG05M9OP001 – 19.204 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ”.

ІІ. Допустими кандидати: 1. Общините от територията на МИГ; 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ; 3. Читалища със седалище на територията на МИГ;

ІІІ. Допустими дейности: 1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

2. Организиране и провеждане на: - Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;

3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)

– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.  

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, която обхваща изцяло територията на трите общини – Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

IV. Допустими за финансова помощ са следните разходи: Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;

3. Разходи за материали, консумативи;

4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;

5. Разходи за външни услуги; - Наем на помещения и апаратура;

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;

- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)

V. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок: Начало на прием:01.12.2020 г. Краен срок за представяне на предложенията: 26.02.2021 г. 17.00 часа

Втори краен срок: Начало на прием: 01.06.2021 г. Краен срок за представяне на предложенията: 30.07.2021 г. 17.00 часа. Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема на проектни предложения.

VI. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/: Индикативният бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 150 000,00 лева. Индикативният бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: Остатъчни средства след приключването на първи прием.

VІI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект:  Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000,00 лева

 Максимален размер на общите допустими разходи на един проект: 50 000,00 лева

Минималният размер на БФП за един проект при интензитет до 100 % е в размер на 10 000 лева – когато получател е публично лице, читалище или ЮЛНЦ и проектът не генерира приход. Минималният размер на БФП за един проект при интензитет до 70 % е в размер на 7 000 лева – когато получател е публично лице и проектът генерира приход. Минималният размер на БФП за един проект при интензитет до 60 % е в размер на 6 000 лева – когато получател е частно лице; Минималният размер на БФП за един проект при интензитет до 70% е в размер на 7 000 лева – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза. Максималният размер на БФП за един проект при интензитет до 100% е в размер на 50 000 лева – когато получател е публично лице, читалище или ЮЛНЦ и проектът не генерира приход. Максималният размер на БФП за един проект при интензитет до 70 % е в размер на 35 000 лева – когато получател е публично лице и проектът генерира приход. Максималният размер на БФП за един проект при интензитет до 60 % е в размер на 30 000 лева – когато получател е частно лице; Максималният размер на БФП за един проект при интензитет до 70 % е в размер на 35 000 лева – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза. Интензитет на финансовата помощ

1. до 100 на сто – когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно „Анализ разходи – ползи“ /финансов анализ/, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

2. до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход, съгласно представения „Анализ разходи – ползи“ /финансов анализ/, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

3. до 60 на сто – когато получател е частно лице;

4. до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

VІІI. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест.

ІX. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лучко Македонски, Изпълнителен директор – тел. 0882270816, e-mail: lagpsl@abv.bg;

Мария Нейчева, Експерт прилагане на СВОМР – тел. 0882270814, e-mail: lagpsl@abv.bg

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ гр. Панагюрище, ул. „ Макгахан“ № 2, офис 2 А

На електронна поща lagpsl@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в срок до 10 дни преди края на приема на следните интернет-страници: http: //www.lagpsl.bg и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

Х. Начин за подаване на проекти предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://lagpsl.bg/ПОКАНИ