ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ОТ СВОМР

О Б Я В А

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли – етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и подобряване цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор. Допустими кандидати: Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Допустими дейности; 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или 3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 4.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти Допустими разходи:

По настоящата процедура се допуска финансиране на разходи за материални и нематериални активи, СМР и услуги:

I. РАЗХОДИ ЗА СМР 1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 4. Разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг 5. Разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 6. Разходи за закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ; 7. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 8. Разходи за достигане съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг; 9. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по мярка 6; 10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 11. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 12. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. Период за прием: Първи прием: Начало на прием: 28.03.2022 г. Краен срок – 03.05.2022 г., 17.00 часа Втори прием : Начало на прием: 26.09. 2022 г. Краен срок – 31.10.2022 г., 17.00 часа Място на подаване на проектното предложение: Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства за подаване на проектни предложения) е:

95 363,00 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  20 000.00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000.00 лева.

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 10 000 - 12 000.00 лева в зависимост от указанията посочени в т. 10 „Процент на съфинансиране“.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ  за проект е до 50 000,00 – 60 000,00  лева в зависимост от указанията посочени в т. 10 „Процент на съфинансиране“.

Интензитет на Финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;

5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г;

6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лучко Македонски, Изпълнителен директор – тел. 0882270816, e-mail: lagpsl@abv.bg;

Нонка Костова, Експерт прилагане на СВОМР – тел. 0882270815, e-mail: lagpsl@abv.bg

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ гр. Панагюрище, ул. „ Макгахан“ № 2, офис 2 А

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- В ИСУН на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

- На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 4.1.1

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение 3 Декларация съгласие за обработване на личните данни почл.19 и 20

Приложение 4 Декларация за нередности

Приложение 5 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 6 Декларация приходи от земеделие

Приложение 7 Декларация  за СПО

Приложение 7_1 Таблица и инструкция за изчисление на СПО

Приложение 8 Справка Декларация членове групи п-ли

Приложение 8А Приложение към Справка към Декларация членове групи п-ли

Приложение 9 -  Декларация  свързани лица

Приложение 10 Декларация чл.3 и чл.4 ЗМСП

Приложение 10 А Справка към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 10 В Указания към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 11 Бизнес_план_19.2 текстови

Приложение 11А Таблици  от бизнес_план_19.2 електронен формат

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 12 Aktualni_KSS

Приложение 13 Декларация за самоходна техника

Приложение 13-А_Инструкция за калкулатор_земеделска_техника

Приложение 13-Б_Калкулатор_земеделска_техника

Приложение 14 Декларация двойно финансиране

Приложение 15 Декларация изкуствено създадени условия

Приложение 16 Формуляр мониторинг по 19.2 от Наредба 22

Приложение 17  Декларация по_чл  25_ал  2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 18 Декларация за информираност на оферентите

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Декларация НСИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 21 Таблица за АСД 4.1

Приложение 22 Таблица за ТФО 4.1

Приложение 23_1 Списък с активи

Приложение 23_2 Списък с активи 2021

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 25 Инструкции за попълване на електронен формуляр

Приложение 26 Приложение I _Списък по чл. 38 от договора на ЕС

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 4.1.1

Договор 19.2_Възложители ЗУСЕСИФ

Договор 19.2_Възложители по ЗОП

Приложение 5_КС и Технически спецификации

Приложение_6_Застрахователни_рискове

Приложение  7 КСС и Технически спецификации

Приложение_8

Приложение_9_ЗОП

Приложение 2 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 3 Декларация за нередности

Приложение 4 Единен наръчник на бенефициента - информация и комуникация

Приложение 5 Декларация за наличие или липса на двойно финансиране

Приложение 6 Декларация околна среда

Приложение 7 - Декларация за съответствие

Приложение 8 Декларация  ДДС

Приложение 9  Декларация безопасни условия на труд

Приложение 10  Заявление за профил ръководител

Приложение 11  Заявление за профил упълномощено лице