ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението

на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Панагюрище,

Конферентна зала в офиса на МИГ «Панагюрище, Стрелча, Лесичово»,

ул. Петър Карапетров» №2, ет.1 - Театър Дом-паметник при следния

дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на промени в СВОМР на МИГ;

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2022 в Търговския регистър;

3. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч.,

на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.