ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 27.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Панагюрище, Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред: 1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред; 2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието; 3. Докладване за промени в Колективния върховен орган на Сдружението; 4. Промени в Устава на Сдружението; 5. Промени в Управителния съвет на Сдружението; 6. Разни. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.