Подписахме Договор №30/1/1210023/2013г.

Подписахме Първият Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1"Прилагане на стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Ползвател на помощта е ЗК"Съзнание" с. Смилец, община Стрелча.