ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани членовете на УС на МИГ на 11 април 2016 г.  

/понеделник/ от 10.00 часа на Еднодневно обучение във връзка с разработването на стратегия за ВОМР за периода 2014-2020, което ще се проведе в офиса на МИГ „Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ